Sign in

iOS Developer at Appcent • https://ahmetmb.com

Başlamadan önce, bir iOS uygulamama ben de ilk kez Firebase ekleyeceğim zaman kaynaklar bulmuştum. Ama kaynakların eski olması ve Firebase’in de kendini sürekli güncellemesinden dolayı ilk denememde bir çok hata ile karşılaştım. Bu yüzden daha önce hiç Firebase’in sitesine girmediyseniz bile rahatlıkla iOS uygulamanıza Firebase ekleyebilmeniz için adım adım her şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım! 👨🏻‍💻

Ahmet Mücahid Bozkurt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store