Anakom voitti I love työvoimapalvelut -haastekilpailun — Anakom

--

--

Anakom on valmennustalo, joka palvelee niin julkisia toimijoita, yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Tutustu lisää Anakomin verkkosivuilta https://anakom.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Anakom

Anakom

Anakom on valmennustalo, joka palvelee niin julkisia toimijoita, yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Tutustu lisää Anakomin verkkosivuilta https://anakom.com/