Anand Guruswamy
Anand Guruswamy

Anand Guruswamy

Hokie. Program Manager at Microsoft. I don't fail, I postpone my success.