վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր-

Բառախաղ

Ուղիղ խոսք-

Թվով վերնագիր-2012 թ. առաջին տռչող կնոջ փորձը երկինք

Բլոգային վերնագիր-աշխարհի վերջը և դրանից հետո ապրող կինն ու տղան

Ստահոդ վերնագիր-շտապ`տեսնել է պետք տղան հետապնդում է տռչող կնոջը

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.