Перестаньте переслідувати лікарів!
Natalya Kropyvnytska
425

всі знайомі дають взятки бо лікарі хамовито ведуть себе. А після взятки — о чудо, відразу ввічливі і порядить щось, і медсестри вже бігають навколо. А не дав — то ти в їхніх очах гавно

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.