А скільки лікарів вмирає отримуючи інфаркти та інсульти переживаючи за пацієнтів
Перестаньте переслідувати лікарів!
Natalya Kropyvnytska
425

переживаючи шоб нормально дали?))))))

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.