Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc (Update 08/2017)
Ha Nhi
15376

Bạn ơi cho mình hỏi, nếu 2 vợ chồng muốn xin visa thì mỗi người làm một bộ hồ sơ riêng hả? Mục 11 nộp giấy đăng ký khi bạn xin cho 1 người hay cả 2?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.