Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc (Update 01/2018)
Ha Nhi
16884

Hi bạn, cho mình hỏi chút.
Sắp tới mình có đi du lịch Hàn cùng vợ mình.
vấn đề là vợ mình mới ra trường chưa xin dc việc làm, ở nhà nội trợ thôi. vậy thủ tục xin visa có khó không ạ?

Chứng minh tài chính thì mình có gửi 1 sổ tk 10000$ 3 tháng cho vợ mình (29/9 hết hạn 3 tháng mà 15/10 mình mới đi), mình có sổ đỏ nhà Hà Nội đứng tên mình, có số dư tài khoản tiết kiệm trên 1 tỷ (3–4 sổ mỗi sổ tầm 300–400tr). Vé máy bay và ks đã book đầy đủ rồi
-> Có khó khăn gì khi xin visa ko a?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.