Cong dong tu “0 den 240 trieu trong 3 nam”???? co thieu dau phay o dau ko nhay Anh Phương:)
Tuan Le
1

@tuan le sorry mình chưa hiểu ý của bạn? Về độ chính xác của thông tin thì mình đã nhận được từ chia sẻ trực tiếp của anh Hùng Trần rồi :D

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.