Title

, a moja priča nema Title sem priču koju ne moram da ispričam da bi bila stvarnija

moja priča priča mene

u mojoj priči postoji veliki minus koji glumata, i sasvim slučajan pljusak pluseva (past tense)

iz vedra neba, iza leđa, na prvi pogled, preko zacrnjenih stakala (nakon past tensa — daily)

u mojoj priči nema dodatnih priča, moja priča bi da se ispriča, u meni, a nama, kroz pljusak iz vedra neba

a onaj minus

onaj minus se krivi jer nije navikao da dobije, da daje, da dobije, da ne mora da daje, da ne mora da dobije, da ne mora da zna — a ipak da zna

(onaj) (sada tudj) minus se krivi u osmeh

jer,

neguješ mi bore sreće

__

a sve drugo je priča kontekstualnog, radosnog, netraženog a zasluženog narativa

_

nezatraženo tebi

, traženom

Playlist: svim snagama romantičnih nemira
Playlist of the list: svim snagama
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.