Stichting De Jonge Weduwe

Stichting de Jonge Weduwe organiseerde een seminar over Over-leven na de dood. Een kleine impressie van deze mooie middag met oa. Isa Hoes en Humberto Tan.

De registratie is begonnen.
Humberto Tan opent het seminar.
Petra van Rij en Humberto Tan
Staatssecretaris Jetta Klijnsma
Isa Hoes leest voor uit haar boek - Toen ik je zag .
Theater
Muziek
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.