Ako’y humiling sa tala

at nakita ko ang iyong mga mukha.

para bang akoy natulala at napaisip

bigla tila ikaw naba ang sagot sinta?

Hiling koy tila natupad

at sayo ako ay napadpad

saya’t tuwa ang iyong hatid

sa puso koy ikaw batid

Ikaw na nga ba ?

o may darating pa?

kung wala na sana ikaw na nga

dahil ang puso koy nahihirapan na humiling at humanap sinta.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.