ARJANTİN TANGODA PARTNERLERİN BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?

Arjantin Tango, romantizm seviyesinin üst düzey olduğu dansların başında gelmektedir. Dans kıyafetleri, aksesuarları ve figürleri bu görüşü destekler niteliktedir. Arjantin Tangonun naif ve romantik bir dans olması, partnerleri birbirine yaklaştırır ve bazı figürler neredeyse partnerlerin tek vücut olduğu pozisyonlarda yapılır. Bu durumda akla ilk gelen bakış şekli, çiftlerin birbirlerinin gözlerinin içine baktığı bakış şeklidir.

Devamını okumak için tıklayın. ARJANTİN TANGODA PARTNERLERİN BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.