Polecieć w kosmos.

Prawdopodobnie już niedługo mają być możliwe loty w kosmos dla przeciętnego Kowalskiego pisząc to, jednak nie mam na myśli jego stanu portfela, ale grupę docelową, która będzie mogła dostąpić tego zaszczytu. Już nie tylko astronauta poleci, ale szary człowiek też.Nie wiem czy oglądaliście film „Grawitacja”, w którym cała akcja filmu odbywa się w kosmosie. Ja po obejrzeniu tej ekranizacji jestem przerażona, jak i oczarowana kosmosem. Poleciałabym! Raz się żyję.

Like what you read? Give Anna Midas a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.