Anna Jobin
Anna Jobin

Anna Jobin

Researcher at @ETH @EthicsPolicyLab | ex @tuftsuniversity, @STSCornell, @epfl, @unil | she/her | #Sociology #Technology #NewMedia | slow blog @sociostrategy