Homework

- ສະຫຼຸບບົດຮຽນກ່ຽວກັບ Microsoft word

. Microsoft word ແມ່ນໂປຣແກຣມຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ເພື່ອພິມເອກະສານຕ່າງໆຫລືໃຊ້ຂຽນໃບຄຳຮ້ອງ,ໃບສະເຫນີ,ບົດລາຍງານ ທີ່ເປັນເອກະສານທາງການຫລືບໍ່ແມ່ນກໍໄດ້ Word ຍັງມີຄວາມສາມາດຫລາຍຍ່າງແລະຫລາຍຫນ້າຕ່າງເຊັ່ນ:

. Homeເປັນຫນ້າຕ່າງຫລັກສາມາດປ່ຽນພາສາ,ຂະຫນາດຕົວຫນັງສື(ນ້ອຍໃຫຍ່),ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວຫນັງສືເປັນຕົວເຂັ້ມ,ຕົວອ່ຽງ,ຂີດກ້ອງ ແລະ Word ຍັງສາມາດປັບຂະຫນາດຄວາມຫ່າງຂອງແຖວໄດ້.

. Insert ເປັນຫນ້າຕ່າງຖັດຈາກHome ສາມາດສ້າງຕາຕະລາງໃນWord,ສາມາດໃສ່ຮູບພາບຕ່າງໆແລະຍັງມີເສັ້ນທີ່ເປັນຮູບວົງມົນ,ສີ່ຫລ່ຽມແລະຫລາຍໆແບບ ຍັງມີ wordart ທີ່ປັບລວດລາຍຕົວຫນັງສື,ເພີ່ມສີແລະປັບພື້ນຫນັງສືໃຫ້ມີສີສັນສວຍງາມຕື່ມ.

Microsoft word ຍັງມີຄວາມສາມາດອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ຈະມາສະເຫນີຕື່ມອີກ.

ຂໍຂອບໃຈ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.