een concept dat keuze ontkent en de verantwoordelijkheid buiten jezelf legt.

Plicht is een concept dat keuzes ontkent en de verantwoordelijkheid van wat we doen buiten ons legt. Het is een van de gevaarlijkste concepten die door de mens voortgebracht werden sedert het dominantie systeem beetje bij beetje de organisatie van onze maatschappij heeft overgenomen.

In Verbindende Communicatie maken we een onderscheid tussen concepten die door de mens zijn ontwikkelt en behoeften.

Waarom? In feite kun je het zo stellen: als we spreken vanuit het bewustzijn van onze behoeften, is dat de manier waarop we verbaal het dichtste bij de universele energie komen die alles verbindt. …


Image for post
Image for post

Wij (in de westerse cultuur) zeggen: “de boom stierf”, en dat lijkt zinvol. Maar zou het mogelijk zijn om over deze gebeurtenis te spreken op een manier die erkent dat wat werkelijk gebeurt slechts een omzetting van materie is, in een andere vorm en naar andere toepassingen, waarbij zijn essentiële energie- of geest onverminderd is? …


Image for post
Image for post

I posted this phrase on facebook and someone replyed: What to do?So here’s the short answer: hold everyone’s needs dear by recognising them.

Here’s the slightly longer answer: in The School of Empathy we explore a space in which we hold on to our needs while not losing sight of those of others.

Here are two examples that hopefully will get that more clear:

one from the space we grow up in. …

About

The School of Empathy

Annick Nölle is an artist and gives workshops in Non Violent Communication.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store