คำคมในห้องน้ำ

 • ชีวิตเรามีทั้งได้รับมาและสูญเสียไปตลอดเวลา

ถ้าเราไม่ต้องการ เราก็จะเห็นแต่สิ่งที่ได้รับ

ถ้าเราต้องการ เราจะเห็นแต่สิ่งที่สูยเสียไป

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

In our entire life, there are receipts and loss all the time

if we don’t want anything, we will see receipts.

if we want something, we will see loss.

ชีวิตเรามีทั้งได้รับมาและสูญเสียไปตลอดเวลา

ถ้าเราไม่ต้องการ เราก็จะเห็นแต่สิ่งที่ได้รับ

ถ้าเราต้องการ เราจะเห็นแต่สิ่งที่สูยเสียไป

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

In our entire life, there are receipts and loss all the time

if we don’t want anything, we will see receipts.

if we want something, we will see loss.

ชีวิตเรามีทั้งได้รับมาและสูญเสียไปตลอดเวลา

ถ้าเราไม่ต้องการ เราก็จะเห็นแต่สิ่งที่ได้รับ

ถ้าเราต้องการ เราจะเห็นแต่สิ่งที่สูยเสียไป

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

In our entire life, there are receipts and loss all the time

if we don’t want anything, we will see receipts.

if we want something, we will see loss.

ชีวิตเรามีทั้งได้รับมาและสูญเสียไปตลอดเวลา

ถ้าเราไม่ต้องการ เราก็จะเห็นแต่สิ่งที่ได้รับ

ถ้าเราต้องการ เราจะเห็นแต่สิ่งที่สูยเสียไป

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

In our entire life, there are receipts and loss all the time

if we don’t want anything, we will see receipts.

if we want something, we will see loss.

 • ในโลกปัจจุบัน
  ทุกคนมีศักยภาพในการเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกัน
  “สิทธิ์ที่ก้าวก่ายสิทธิ์คนอื่น”
  ใช่สิทธิใช่มั้ย
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  in modern day
  everybody got the equality ability to requesting their claim
  “claim that intrude another claim”
  it is claim, isn’t it
 • ความสุขไม่ใช่ความสบาย
  ส่วนใหญ่แล้ว
   — — — — — — — — — — — 
  Happiness isn’t comfortable
  Generality indeed
 • ความรักคงเหมือนการใช้ชีวิต
  เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่โหดร้าย
  ปรับตัวกับสังคมที่กดดัน
  แล้วใช้เวลากับสิ่งดีๆที่มีอยู่
   — — — — — — — — — — — -
  Love may be as same as life.
  Learn the harmful weather and environment.
  Adapt to meanful society.
  And take your time with beautiful things.
 • ยิ่งร้อน ยิ่งเย็น
  ยิ่งเย็น ยิ่งร้อน
   — — — — — — — 
  Even more hot even more cold
  Even more cold even more hot
 • การเดินทางก็คือการเดินทาง
  ไม่ต้องความสำคัญที่จุดหมายหรือระหว่างทาง
   — — — — — — — — — — — — — — -
  the journey is the movement.
  Don’t matter neither destination nor on the way.
 • ความไม่สำคัญไม่ใช่ปัจจัย
  ที่ทำให้เราหายไป
   — — — — — — — — — — — 
  The meaningless doesn’t
  make you dissappear.
 • พยายามลืมบางเรื่อง
  ยิ่งทำให้จำว่าต้องลืม
   — — — — — — — — — 
  Try to forget something
  Make us to remember
  what we want to forget.
 • การไม่ทำสิ่งหนึ่ง
  จำเป็นต้องทำอีกสิ่งหนึ่ง
   — — — — — — — — — — -
  Have to do something
  for not doing something.
 • อาหารไม่ได้กินแค่ปาก
  คุณค่าทางสารอาหาร
  ไม่ได้อยู่แค่ที่ร่างกาย
   — — — — — — — — — — -
  Food is not just eating.
  more than nutrients is
  value of food.
 • วันนี้อากาศดี
  ดีนะที่ยังไม่ตาย
   — — — — — — — — 
  Today is good
  Good to be alive.
 • รู้และไม่รู้
  คือจินตนาการ
   — — — — — — — 
  Knowledge and ignorance
  are imagination
 • ไม่ว่าจะกี่ด้าน
  ก็ด้านเดียวกัน
   — — — — — — — 
  No matter how many side are there.
  They are the same side.
 • ยิ่งเราเคลื่อนที่เร็วเท่าใด
  สิ่งอื่นๆก็เคลื่อนที่เร็วเท่านั้น
   — — — — — — — — — — — 
  The movement of mine as fast as the movement of others.
 • ฉันฟังได้ทีละอย่าง
  ไม่เสียงภายนอก
  ก็เสียงภายใน
   — — — — — — — — — -
  I have to listen one thing per time.
  Either outer sound or inner sound.
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเรา
  คือจานข้าวเดียวกัน
  ในร้านอาหารตามสั่งนั้น
   — — — — — — — — — — -
  Our relationship began
  from the same dish 
  that we had eaten in the same restaurant.
 • คุณใช้ชีวิตอย่างอมตะ
  บนวันเดิม เหมือนเดิมซ้ำๆ
  ไม่มีอะไรเปลี่ยน
  คุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้
  ไม่มีพรุ่งนี้
  บอกเล่าแต่เรื่องเมื่อวาน
  มีแต่คุณที่รู้ว่ามันวนซ้ำ
   — — — — — — — — — — -
  I will give you immortal living.
  On the same day repeatly.
  Again again and again
  nothing change no one know except you.
  No tomorrow, tell only past.
 • หัวใจของนกไม่มีปีก
   — — — — — — — — — — -
  heart of wingless bird
 • ความจริงที่แสนเจ็บปวด
  คำโกหกอันหอมหวาน
  เมื่อต้องเลือกสิ่งที่ถูก
  ยอมรับความเจ็บปวดและฝืนทำ
  แต่ความจริงอาจจะเป็นคำโกหก
  การรับรู้ที่ไม่เท่ากัน
  โลกอันซับซ้อน
   — — — — — — — — — — — — -
  The painful truth
  The sweet lie
  When you must do right
  Resist the pain and step forward
  But if it dosent be it look like
  The unequality acknowledge
  The complex world
 • รู้ไหม
  เราสร้างตัวเลข 0 เป็นเลขสุดท้าย
  โลกเรามันอุดมสมบูรณ์
  จนเรารู้จักความไม่มีเป็นอย่างสุดท้าย
   — — — — — — — — — — — — — -
  Do you know?
  The latest number we creat is 0.
  Our planet is too plentiful
  That make us know the nothingness last.
 • ผิดถูกชั่วดีใครตัดสิน
  ใช่ชีวิตบนความเชื่อ
  เหมือนทุกครั้งที่ตั้งนาฬิกาปลุก
  โดยที่ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือไม่
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
  Who judges what is this world be right or wrong?
  Living on with trust.
  Like every time you setup your alarm.
  Although,you wouldn’t breath tomorrow.
 • การเป็นทุกอย่างไม่ได้เป็นทุกอย่าง
  สิ่งที่เขาไม่ได้เป็นคือการไม่เป็น
  การที่ไม่เป็นสักอย่างเข้าถึงทุกอย่าง
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
  Everything can’t be everything.
  Everything is no nothing.
  Nothing can reach everything.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Anthonio Worarat’s story.