Image for post
Image for post

I SpareBank 1 har vi et stort design- og utviklingsmiljø, med mange utviklere og designere som lager mange forskjellige produkter, applikasjoner og nettsider. Løsningene vi lager utgjør i stor grad opplevelsen våre kunder og brukere har med SpareBank 1. Det er viktig for oss at løsningene våre henger sømløst sammen og at profilen vår er tydelig og helhetlig. Samtidig har vi flere forskjellige utviklingsavdelinger fordelt på nettbank, enkeltbanker og forsikring, og arkitekturen vår er basert på mikrotjenester med separate teknologi-stacker og kryssfunksjonelle team som i utgangspunktet er uavhengig av hverandre. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store