Git : Git for Q

P’North, พี่บอย, หน่อง, พี่กอล์ฟ, พี่ต้อง, พี่บาส, พี่หมูแดง

วันนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันเล็กน้อยเรื่อง Git ที่ Geeky Base 
เลยอยากเก็บไว้ในความทรงจำสักหน่อย

คนที่มาส่วนใหญ่เคยได้สัมผัส Git กันมาอยู่แล้ว 
เราก็เลยเริ่มจากให้ทุกคนเขียนสิ่งที่อยากได้จากการมาครั้งนี้ 
แล้วเราก็เริ่มตามความต้องการนั้นเลย
ตอนเช้าเราก็ไปกันอย่างช้า ปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่อน
แล้วก็เล่าเรื่องราวความเป็นมา
ของ version control รูปแบบของ version controll แบบต่างๆ
แล้วก็ประวัติความเป็นมาของ Git
กลไกในการทำงานแนวคิดของ Git
จากนั้นก็ฝึกใช้คำสั่งต่างๆ 
เช่น git add ในลักษณะต่าง add เฉพาะส่วนที่เราต้องการ
คำสั่ง ดูประวัติของไฟล์ ดูความต่างของการแก้ไข
หลักๆก็คำสั่งที่ใช้งานจริง
แล้วก็ให้โจทย์ในการ จัดการกับcommit ให้ได้ตามความต้องการ

ตอนบ่ายมาต่อหลักๆก็เรื่องการทำงานในรูปแบบทีม
การจัดการกับ branch ต่างๆสอดแทรกเทคนิค
ในเรื่อยๆแล้วก็ให้ลอง จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเองกัน

แล้วก็ให้ช่วยกันจัด release เอง โดยให้เวลาคนละ 1 เพลง
ผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ สนุกสนาน ^^
ทุกคนมีความตั้งใจช่วยเหลือกันดีมากๆครับ
สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้ด้วยกันครับ

ช่วงสุดท้ายก็แนะแนวทางการ ทำ pull request
การทำงานกับ jenkins แล้วก็ให้ feedback ต่างๆ

Good
-
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าสอนเป็นกันเอง ยิ้มทั้งวัน เข้าถึงผู้เรียนได้ทุกคน
สอนพื้นฐานดี
BAD
-
บ้างช่วงสอนเร็วไป ตามไม่ทัน 
- อยากให้เพิ่มรายละเอียดใน eventpop ให้มากกว่านี้
TRY
-
เพิ่มการสรุปเนื้อหาในเรื่องต่างๆตอนท้าย

ปัญหา

เราติดปัญหากันเรื่อง keychain ใน mac เวลาที่เราใช้ 
มันไปเอา user password ตัว default ของ github
ที่มีอยู่ในเครื่องมาให้เลยเวลาเรา push ทำให้ไม่สามารถ
ติดต่อกับ github ได้ เราช่วยกันแก้ปัญหาผ่านมาได้
ขอบคุณทุกๆคนครับ

วันนี้รู้สึกมีความสุขมากครับที่ได้
แบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้คนอื่นได้เอาไปสร้างประโยชน์
อยากให้ทุกคนมาช่วยกันแชร์ส่ิงที่ตัวเองมี
อย่าคิดว่ามันแค่เล็กน้อยครับ
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้วนมาจากสิ่งเล็กที่ใหญ่ยิ่งครับ

Like what you read? Give Anuchit Prasertsang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.