So You’ve Been Publicly Shamed — Jon Ronson | Номын шүүмж
Anu Harchu
1

Dolgion Khurelchuluun Харамсалтай юм болж. Ярьж буй номондоо анхаарал татахын тулд нүүрээ будаж баймааргүй юм байна. Хэхэхэ. Баярлалаа.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.