අසනු බස

උනෙමි ලත — කිමන ලෙස — අසනු මැන
සදන් සිත — යම් විලස — ඇසූ දින

සිතින් සිත — නියම බස — ලකුණුයි පමාවෙන
සැකින් ඇත — හද පහස — නිතර ලත වෙන

ටිකක් ඇත — සියලු දෙස — ලකුණු ධන
සිත හ ගත — රැසින් ගොස — ඉපිල යන

මදක් සිත — ඇතැයි දොස — මදක් දුක් වෙන
සිතමි සිත — මපිය බස — සතුට ගෙන දෙන

ඇතත් ගත — සොදුරු බස — මන සොබන
නොදනි සිත — තරු අහස — කුමක් පවසන

සියලු සෙත — සතර දෙස — පැමිණ මැන
උනොත් පොත — ලියමි ගොස — නුඹත් බලනු මැන

Image source: http://slism.com/wpsystem/wp-content/uploads/mixed-signals-from-a-guy-001-sunrise.jpg

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.