කෙටි පණිවිඩ

දුරකතනේ රැඟුම් නාද…
සියල්ල පාහේ මා හද…
ගිගුම් නගයි ක්ෂණික මහද…
කියා ඔබගේ පණිවිඩයද…


Image source: http://www.trendmls.com/Descom/Docs/News/Texting.jpg