Վերնագրի տեսակներ

Հայտնի նկարի հերոսը ջուր է խմում

Շշի տակից ջուր է գալիս…

Հերոսը 10 բաժակ ջուր խմեց

հերոս «Այս ռեստորանի ջուրը շատ լավն է»

Ինչպես հայտնի նկարի հերոսը ջուր խմեց

Սկանդալ,հայտնի նկարի հերոսը ջուր է խմում

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.