Glömintedessaförslagnär du planerarför din smekmånad

Gördittparadisfulltavlycka!

Härhittar du din självfrände! Njutav den varmakänslanavlyckaattvaraettnygiftat par.

Glöminteplaneringeninförsmekmånaden.Du hargåttigenomsvåratider med förberedelserinfördittbröllop, men ändåkan du intehoppaöverplaneringeninför din smekmånad. Detärbörjanpå din nyaresa med din make, sådetbordevarabortomförväntningar.

Härärnågra tips som du kan ta med i din checklistaförattförvärva den mestromantiskaochavkopplanderesa.

Checklistaförpackninginförsmekmånaden

Avancerad reservation:

Under bröllopetblirvarjeindividbortskämdochupptagenochglömmerdärförofrivilligtsmekmånaden.Därförärdetnödvändigtochrättattgöra din bokninginnan. Boka din flygresatidigareoch hotel eller resort, där du kommerattbo. Du harintetillräckligt med tidefterbröllopetattgöraallaarrangemang.Sådiskutera, välj en exotisk destination för din smekmånadochboka en charter.

Gör en checklista:

Bröllopetäröver. Nu ärdetdagsattpackainför din smekmånad. Schematärredansåhektisktattvemsomhelstkanblifrustreradochförvirrad. Och mitt i all dennarush, ärdetsjälvklartatt du kommerattglömmanågotutavdinasaker.Så, förattundvikasådan situation, skapa en checklistasominnehålleralla de sakersomskatas med. Ochefterpackningen, avstämallapunktersomär med ilistan.

Viktiga outfits:

Klänningarär de mestnödvändigaplaggensom du behöverpå din smekmånad. Inkluderaallafantastiskaochsexigakläderoch bikini i din resväska. Ja, glöminte det. Köp bikini innandittbröllop.Kjolar, shorts, jeans etc. skaocksåingåilistan. Köpävenbaddräkter.Du vet aldrignär du behöverlärbehövaklänning.Ochvemälskarinteattsimma?Så, varbereddpåattkomma in ipoolenochnjutaavdinastunder.

Accessoarer:

Accessoarerspelarocksåmotsvarande central roll med kläder.Såköpörhängen, skor, armband, hårtillbehör, klockor, halsband, skosmyckenoch en elegant clutch.Övervägalla de kravsom du kanbehövapå din resa.

Om du vill ha någotmerexklusivt, välj en bandage klänning med stiletter. Du kommeratt se fantastiskut.

Revision avalladinaresedokument:

Efterpackning, kontrolleraalladinareferenser, inklusivevisum, pass, biljetter, reseförsäkringar, etc.Ävendubbelkolladem.Bliinteirriterad.Dettastegkommerattbesparaerfrån de sannolika problem somkanuppstå.

Bekräfta din bokningochavgång:

Sist men inteminst, bekräfta din bokningminst 4 dagarföreochkontrolleradinaflygtiderochandraobligatoriskapunkter.

För mer info : — waist trainers

Like what you read? Give Anwen bella a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.