Image for post
Image for post

Retrofit 2.x ile REST Api Yönetimi #2

Can Uzun
Can Uzun
May 24, 2017 · 2 min read

Buraya uçarak geldi isen önce #1 kısmını tavsiye ederim. Api yazdık orada :)

Retrofit 2.x ile REST Api Yönetimi #1

Şimdi elimizde kullanabileceğimiz bir api var, ama buna veriyi sürekli Sql Management Studio üzerinden mi ekleyeceğiz? Mantıklı değil, değil mi?

Hadi CRUD Uygulaması yazalım 😊 (Bence yine yazmayacağız ama sen bilirsin 😄 )

Adım 2.1 — View Ekleme

Solution Explorer kısmından Controllers > Add > Controller ile bir Controller ekleyelim.

Image for post
Image for post

Aşağıdaki ekranı daha önce görmüştün 😊 Bu sefer “MVC 5 Controller with views, using Entity Framework” seçimini yaparak onaylıyoruz.

Image for post
Image for post

Daha öncede yaptığımız gibi;

Model class : TABLO_ADI (PROJE_ADI)

Data context class : ENTITY_ADI (PROJE_ADI)

Burada da Controller name kısmı sizi tarayıcınızda bu uygulamanın tablo sayfasına ulaştığınız uzantı olacak, o yüzden düzgün bir isim verirseniz daha kolay olacaktır.

Image for post
Image for post

BAM! bu tek adımda bitti yahu 😊 Bu kadar kolay olabilir mi? Ama öyle 😊 Orada Create New, Edit, Delete gibi butonlar var ve onlar çalışıyor bu arada 😱 Basit bir arayüz, otomatik oluşturulmuş, dersen çok basit, MVC hakkında da bir şeyler yazmam için beni teşvik et, tasarımcı adamım sonuçta, şekilli bir şeylere dönüştürürüz 😀 Oda basit, gerçekten.

Image for post
Image for post

Mantık olarak şu ana kadar ne yaptık,

# Bir veritabanı oluşturduk.# Veritabanını projemize ekledik.# Bu projeyi yönetmesi için bir Controller oluşturduk.# Sonra web uygulaması ile yönetebilmek için bir Controller oluşturduk.

Artık bir Android uygulaması yazarak Retrofit kısmına geçebiliriz. Bir sonraki yazıda bunu gerçekleyeceğiz. 😊

Sana bu kadarı lazım olduğu için geldi isen, hoşça kal, fakat dahası lazımsa devam yazımda yanımda olmayı unutma…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store