งานที่มองไม่เห็น

aofleejay
aofleejay
Mar 12 · 1 min read

หลังจากที่อ่านหนังสือ “เทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำทันที” ผมไปสะดุดกับเนื้อหาบทหนึ่งที่พูดถึงการคิดแบบรวบยอด เล่าว่าคนเรามักจะรวบงานที่ต้องทำให้กลายเป็นประโยคสั้นๆที่จดจำง่าย เช่น ทำความสะอาดบ้าน, นำเสนองาน, ไปเที่ยว

ประโยคสั้นๆเหล่านั้น ถึงแม้จะดูเข้าใจและจดจำง่าย แต่กลับมีงานที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่มากมาย บางครั้งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทำทันทีไม่ได้ เพราะพอจะลงมือ “ทำความสะอาดบ้าน” กลับไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนดี เพราะ “ทำความสะอาดบ้าน” มันไม่ได้เป็นงานที่เล็กพอที่จะลงมือทำได้ทันที

ถ้าลองเปลี่ยนคำว่าทำงานบ้าน เป็นทิ้งใบเสร็จที่ไม่ได้ใช้, ล้างห้องน้ำ, จัดโต๊ะทำงาน แบบนี้จะดีกว่าไหม ?


หลายครั้งผมเองก็มองข้ามเรื่องการแตกงานใหญ่เป็นงานย่อยๆ หลายครั้งเริ่มลงมือทำปุ๊บ ถึงค่อยรู้ตัวว่างานมันใหญ่ หรืองานมันลงมือทำทันทีไม่ได้

ขนาดว่าย่อยงานแล้ว ผมก็ยังเจอเซอไพรส์ได้เสมอ เช่น บอกว่าจะล้างห้องน้ำ ปรากฏว่าน้ำยาล้างห้องน้ำหมด ผมก็จะได้งานเพิ่มอีก คือไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ ใครจะรู้ล่ะ ผมอาจจะลืมเติมน้ำมันรถหรือลืมกดตัง ทำให้ผมไม่สามารถไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำได้ทันทีก็ได้ใช่ไหม

ผมเคยมีคำถามนะ ว่างานง่ายๆอย่างทำความสะอาดบ้านเนี่ย ทำไมถึงทำวันเดียวไม่เสร็จ นั่นเพราะผมไม่เห็นงานที่ซ่อนอยู่เลย

ในหนังสือก็ได้แนะนำวิธี ที่ทำให้ลงมือทำได้ทันทีไว้หลายวิธี เช่น

 • แบ่งงานใหญ่ ให้เป็นงานย่อย ที่พร้อมลงมือทำได้ทันที
 • เตรียมอุปกรณ์หรือสิ่งที่จำเป็นให้พร้อม พอเวลาจะลงมือทำ จะได้ทำได้ทันที

จากวิธีข้างต้น ทำให้ผมเห็นงานที่ซ่อนอยู่ได้พอสมควรเลย


ผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่อ่านมาจะช่วยผมได้เยอะแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ หลังจากนี้ผมจะไม่มองว่าการทำความสะอาดบ้านเป็นแค่การทำความสะอาดบ้านแน่นอน

  Written by

  aofleejay

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade