เพิ่มความมุ้งมิ้งให้ Commit Message ด้วย Gitmoji กันโหน่ย

aofleejay
aofleejay
Jun 27 · 1 min read

มีใครเคยเจอโปรเจคใน GitHub มี commit message มุ้งมิ้ง ๆ แบบนี้บ้างไหมครับ ?

มี emoji นำหน้า commit message ทุกอันเบยยยย

เวลาแก้บั๊กก็เป็นรูปหนอน เวลาลบไฟล์เป็นรูปไฟ เวลาปรับ UI ก็เป็นรูปจานสีน้ำ ผมว่ามันน่ารักดีนะ ตอนแรกว่าจะลองทำดูบ้าง แต่แบบขี้เกียจหาอิโมจิ ก็เลยช่างมันละกัน 😂

แต่พอไปเห็นหลาย ๆ โปรเจคก็มีแบบนี้กันหมด มุ้งมิ้งกันหมด เอ… หรือว่ามันมีเครื่องมือให้ใช้นะ

ใช้ Gitmoji สิพ่อหนุ่ม

พอลองหาข้อมูลดูถึงได้เจอกับเจ้า Gitmoji นี่แหละครับ คือใช้อิโมจินำหน้า commit message พอเห็นอิโมจิปุ๊บก็พอจะเดาได้ละว่า commit นี้ทำอะไรบ้าง

แต่จะให้มานั่งจำอีโมจิก็คงไม่ไหวใช่มะ เขาก็เลยมี gitmoji-cli ให้ เป็น command line เอาไว้สร้าง commit message ก็ได้ หรือจะค้นหาอิโมจิ ก็ได้เช่นกัน

ค้นหาอิโมจิที่มีคำว่า add

ที่ชอบคือเราสามารถใช้มันเป็น git pre-commit hooks ได้ด้วย คือทุกครั้งที่เราใช้คำสั่ง git commit ก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกอิโมจิด้วย ไปดูตัวอย่างกัน

ใช้ gitmoji เป็น git pre-commit hook

ความรู้สึกหลังใช้งาน

ความตั้งใจแรกคือผมอยากให้โปรเจคมันดูมีสีสันขึ้นมาบ้างแค่นั้นแหละครับ แต่เชื่อไหมผมเจอข้อดีของมันอย่างนึงด้วยนะ

คือ พอ commit มันใหญ่เกินไปมันจะเลือกอีโมจิไม่ถูก เพราะในหนึ่ง commit มันทำหลายเรื่องเหลือเกิน พอเอา gitmoji มาใช้ก็ช่วยให้เราตระหนักถึงขนาดของ commit ได้เหมือนกันนะ


วันนี้มากับบทความเบา ๆ หน่อย ใครลองใช้แล้วมาคุยกันได้นะครับ เจอกันใหม่บทความหน้า สวัสดีครับโผมมม

aofleejay

Written by

aofleejay

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade