EU kommisionen indgår nu endnu en aftale med en medicinalvirksomhed om indkøb af COVID-19 vacciner. Denne gang er det Pfizer og Biontechs kommende COVID-19 vaccine som europæerne vil få mulighed for at få.

Andreas Andersen

Yngre læge. Se min blog på https://www.andreasandersen.me/. Her på Medium laver jeg opsummerende artikler om sundhedsfaglig information.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store