ชีวิตและธุรกิจ คือเรื่องเดียวกัน

คำถามสำคัญแบบโดนๆคือ ชีวิตกับธุรกิจคือเรื่องเดียวกันหรือไม่?

ถ้าใช่ ชีวิตเรากับธุรกิจเรา จะเดินไปคู่กันแค่ไหน?ธุรกิจจะพาชีวิตเราไปสู่จุดไหน? พาเราไปสู่จุดที่เป็นความฝันสูงสุดในชีวิตเราหรือไม่?

เราจะแยกตัวเองจากธุรกิจ ณ จุดไหน?ธุรกิจจะเดินต่อไปอย่างไร?ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร?หลังจากนั้น เรามักจะเรียกจุดที่แยกจากกันว่า Exit game

นั่นคือคำถามที่ทรงพลังที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราสร้าง Infinity Profit Program ขึ้นมา คือสิ่งที่เรา ควรวาง ยุทธศาสตร์และบริหารกลยุทธ์การทำกำไร จากธุรกิจที่เราสร้างขึ้น นับตั้งแต่วันแรกของการทำธุรกิจนี้

เมื่อเรามองเห็นภาพตัวเอง ที่จะไป ณ จุดไหนในอีกกี่ปีข้างหน้า การหันกลับมาวางการสร้างองค์กรของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะองค์กรธุรกิจคือสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนธุรกิจและชีวิตเราไปพร้อมๆกัน

วิเคราะห์ตัวเรา วิเคราะห์ที่ปัจจัยการผลิตหลัก

  1. เงินทุน การวางยุทธศาสตร์ทางด้านการเงิน:เงินทุน ที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจภาพของเงินทั้งหมดที่อยู่ในรูปแบบของ Financial Model เส้นทางของเงิน ทั้งการไหลเข้าและไหลออกของเงิน ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
  2. ที่ดิน พื้นที่ ทั้งสิ่งที่เป็นที่ดินจริงๆ หรือพื้นที่ในอากาศ
  3. แรงงาน รูปแบบองค์กร จำนวนคน การจัดทัพ จัดทีม ที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อดำเนินกิจกรรมธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมาย บนข้อจำกัดที่มี อุปสรรคด้านการแข่งขัน
  4. ความรู้ องค์ความรู้ทั้งหมดในหน่วยธุรกิจของเรา ทั้งเรื่องสินค้า การตลาดการขาย ด้านการบริหารการเงิน

เมื่อเราวิเคราะห์ตัวเอง ให้ออกแล้ว

ปัจจัยการผลิตของตัวเองที่มี เพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนตัวเองสู่เป้าหมายภายในระยะเวลาที่มีได้หรือไม่?เราวางแผนพัฒนา ปัจจัยการผลิตทั้งหมด ภายในระยะเวลาหนึ่งได้หรือไม่? ถ้าไม่ทางออกต่อไปคือ การหาพันธมิตรธุรกิจ คือสิ่งที่ต้องคิดต่อไป

ผมเชื่อว่ามาถึงจุดนี้ เราอาจจะต้อง หยุด เพื่อใช้เวลาตั้งหลัก ในการหาคำตอบให้กับชีวิตตัวเอง การพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ เพื่อค้นหาคำตอบว่า ชีวิตเราจะไปไหน?สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ ภาระหน้าที่ในบทบาทต่างๆของชีวิต เราจะเอาอย่างไร?เพื่อเดินทางไปสู่จุดที่เป็นจุดเยื่อมโยงเรากับธุรกิจของเรา ไม่มีใครจะตอบได้

บทบาทของโปรแกรมนี้คือ การสร้างคำถาม ที่จะถามเพื่อเราหาคำตอบร่วมกัน เราจะพาผู้เข้าโปรแกรม มองไปข้างหน้า มองเห็นสภาพแวดล้อมที่จะไป วิเคราะห์สถานะการณ์ที่จะไปปีแล้วปีเล่า เพื่อให้คุณมั่นใจว่า การเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกับองค์กรที่ประกอบไปด้วย หุ้นส่วน พันธมิตรของชีวิตเรา จะมีความมั่นคง ทรงพลัง เพื่อบรรลุความฝันของทุกคน ในวิถี แห่งชีวิตและธุรกิจ ของทุกท่าน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.