Apichaya O-In

หลัก 3 ข้อสำหรับการเปิดเมืองในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

คำแนะนำสำหรับผู้นำในระดับเมืองและจังหวัด โดย Dr. Caitlin Rivers แห่ง Johns Hopkins University — ต้องมีชุมชน กลุ่ม องค์กร ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาเข้าร่วมในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการ (Engage the community) ในสถานการณ์ระบาดรุนแรง การตัดสินใจ “ปิดเมือง” อาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และต้องตัดสินใจโดยรวดเร็วเพื่อให้จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดจะรับไหว การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าวอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในระดับชุมชน แต่เมื่อมาถึงช่วงของการตัดสินใจ “เปิดเมือง เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ” จึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่จะเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจว่าอะไรจะเปิดได้บ้าง ควรเปิดเมื่อใด (Decision) คำถามที่ผู้นำเมืองหลายแห่งกำลังหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ อาจจะหาได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นของท่านเอง ทั้งจากภาคสาธารณสุข ชุมชน ภาคธุรกิจ สถานศึกษา และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ นอกจากนี้คนเหล่านี้ควรได้ร่วมกันคิดร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันตนเอง กิจการ และชุมชนของตนได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น (Action) และท้ายสุด ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีโอกาสได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เช่น โรงเรียนควรเตรียมพร้อมอย่างไร ผู้ประกอบการควรเตรียมรับมือความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างไร ในอีก 2–3 เดือนข้างหน้า สถานที่ท่องเที่ยวจะเจอสถานการณ์แบบไหนเมื่อเปิดเมืองแล้ว โอกาสที่จะเกิดการระบาดระลอกสองมีมากน้อยแค่ไหน จะรุนแรงแค่ไหน (Expectation) ฉากทัศน์อนาคตที่เกิดจากความร่วมมือนี้ย่อมช่วยประเมินความเสี่ยงในระดับท้องถิ่นรวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าฉากทัศน์จากส่วนกลางที่อาจจะไม่ได้เห็นความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่…

หลัก 3 ข้อสำหรับการเปิดเมืองในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
หลัก 3 ข้อสำหรับการเปิดเมืองในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

‘Peace and Justice Dilemma’ ว่าด้วยการจัดการกับอดีตและยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (ตอนที่ 2)

ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายหลายประการเกี่ยวกับการจัดการกับอดีต แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาของพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกก็ได้ปรากฎให้เห็นกระบวนการและแนวทางในการจัดการกับอดีต (Dealing with the past) และสร้างความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) ที่หลากหลาย ซึ่งจะยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. กระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน (Retributive Justice) เราสามารถอ้างอิงแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน จากทฤษฎีพื้นฐานของความยุติธรรมที่ว่า ผู้กระทำผิดควรได้รับบทลงโทษในสัดส่วนและปริมาณเดียวกับความผิดที่เขากระทำ (Proportionality of punishment) เช่น ผู้ต้องหาฆ่าคนตายก็ควรจะต้องถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถอ้างอิงบทบัญญัติทางศาสนาที่เชื่อว่า ผู้ที่ละเมิดกฎทางศีลธรรมของพระเจ้าจะต้องได้รับการลงโทษตามที่กำหนด เช่น ในบางประเทศมีการบังคับใช้กฏหมายชารีอะห์ในหมู่ผู้นับถือศาสนาอิสลามเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดหลักศาสนา อาทิ มาตรการลงโทษโดยการตัดอวัยวะผู้กระทำผิดในคดีลักขโมย ลงโทษประหารด้วยการปาหินใส่ผู้ที่คบชู้ เป็นต้น บางกรณีแนวคิดนี้ก็ได้รับการสนับสนุนในฐานะกลไกหนึ่งในการป้องกันความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากความเชื่อที่ว่าบทลงโทษที่เหมาะสมจะช่วยลดแรงจูงใจในการกระทำผิดได้…

‘Peace and Justice Dilemma’ ว่าด้วยการจัดการกับอดีตและยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (ตอนที่ 2)
‘Peace and Justice Dilemma’ ว่าด้วยการจัดการกับอดีตและยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (ตอนที่ 2)

‘Peace and Justice Dilemma’ ว่าด้วยการจัดการกับอดีตและยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (ตอนที่ 1)

การจัดการกับอดีต (Dealing with the past) เป็นประเด็นที่สำคัญและซับซ้อนมากในการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและสันติภาพ โดยประเด็นดังกล่าวจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีความขัดแย้งและความรุนแรง ไปสู่สังคมที่มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ปราศจากความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้การเปลี่ยนผ่านลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นในกรณีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยด้วย ซึ่งทั้งความขัดแย้งรุนแรงและระบอบเผด็จการมักมีเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเสมอ ทั้งที่กระทำโดยรัฐและกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่สังคมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบใหม่หรือความสัมพันธ์ทางอำนาจแบบใหม่ ผู้คนมักตั้งคำถามว่า เราจะจัดการกับอดีตอันเจ็บปวดของผู้คนที่ถูกละเมิดอย่างไร…

‘Peace and Justice Dilemma’ ว่าด้วยการจัดการกับอดีตและยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (ตอนที่ 1)
‘Peace and Justice Dilemma’ ว่าด้วยการจัดการกับอดีตและยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (ตอนที่ 1)

SDGs — เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และหลักการ — ส่วนหนึ่งจากเอกสารสรุปเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals — SDG) จากกรอบคิดสากลสู่การขับเคลื่อนในจังหวัดชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 3–6เมษายน 2562 ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บรรยายโดย Ms. Dilrukshi Fonseka– ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ | Mr. Patrick Duong — ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อน SDG ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ | ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เขียนโดย อภิชญา โออินทร์…

SDGs — เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SDGs — เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน