อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ละอ่อนใน 3เดือน
TiMeFF
49223

ดีใจที่ได้อ่านบทความนี้ ตอนนี้เพิ่งจบก็งมหาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ มีความรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกเกิดขึ้นตลอด ได้อ่านบทความนี้ของพี่ เหมือนเป็นกำลังใจ ช่วยให้ตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอติดตามต่อไปนะคะ ^^

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.