ผิดที่ระบบหรือผิดที่คน?

ในการพัฒนาระบบแต่ละครั้ง ทุกคนก็จะคาดหวังว่างานจะต้องออกมาดีประสบความสำเร็จแต่ในการทำงานจริงๆแล้วนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีผลต่อความสำเร็จของโปรเจ็ค

1 ทีมงาน

เนื่องจากว่าการพัฒนาโปรเจ็คนั้นต้องประกอบด้วยคนหลายกลุ่มจากหลายๆทีม มาทำงานร่วมกัน คนที่ทำงานนั้นต้องมีคุณภาพมีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันสามารถทำงานร่วมกันได้ ให้ความร่วมมือพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

2 โปรเซส หรือโอเปอเรชัน

โปรเซสหรือขั้นตอนในการทำงานนั้นจะต้องมีการคิดอย่างรอบคอบมีเหตุผลและสามารถตรวจสอบได้

3 ระบบ

ระบบที่ดีจะต้องเป็นระบบที่ user ใช้งานได้และใช้งานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดหรือเทคโนโลยีที่แพงที่สุด ขอเพียงระบบถูกออกแบบมาให้ user สามารถใช้งานได้จริงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น

4 อุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ก็มีส่วนสำคัญถือว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของโครงการโปรเจ็คใดๆ การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดมีระบบกู้คืนข้อมูลกรณีฉุกเฉิน มีความปลอดภัยในการใช้งาน

หากขาดองค์ประกอบจากทั้งหมดที่กล่าวมา ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาระบบใดๆ ก็ตามยากที่จะประสบยากที่จะสำเร็จ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.