เห็น Perceived Utility ของมันก็จะกลายเป็นนิสัยได้
Hooked by Nir Eyal — ตอนที่ 1
Natt Phenjati
533

แบบเดียวกับ StackOverflow สินะ (-_-.)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.