ปัญหาเปิด Apache ไม่ได้ใน XAMPP

สำหรับผู้ที่ลง XAMPP บางคนจะพบปัญหาเรื่อง UAC ซึ่งถ้าใช้ installer ของ Bitnami ที่โหลดมาจาก ApacheFriends หากเกิดปัญหาอะไร ตัว installer จะแจ้งให้ทราบขณะกำลัง install ควรจดปัญหาที่ installer แจ้งเตือนเพื่อจะได้จัดการแก้ไขในภายหลัง

ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ Apache ใช้งานไม่ได้

ปัญหาแรกเกิดจาก UAC หรือ User Account Control

ถ้าเผลอลง XAMMP ใน “C:\program files” ระบบวินโดว์จะปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ ดังนั้นจะแก้ไขไฟล์ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ \xampp ไม่ได้

ทางแก้ เปลี่ยนสิทธิ์ในการแก้ไข (คลิกขวา / security) หรือปิด UAC (พิมพ์ UAC ในช่อง search program and file จะมี Change User Account Control ขึ้นมา เลือกเป็น No Norify

หรือปิดไปเลย โดยพิมพ์ msconfig เลือก Tools และเลือก disable user account control รีสตาร์ทเครื่อง

กรณีต่อมา ให้เช็คว่า Port 80 อาจจะไม่ว่าง ข้อความจะขึ้นว่า make_sock: could not bind to adress 0.0.0.0:80

ทางแก้ เปลี่ยน port ไปใช้ port อื่น

แต่ถ้าขึ้นว่า

make_sock: could not bind to adress 0.0.0.0:80

no listening sockets available, shutting down

หมายถึงอาจจะมี HTTP อื่นทำงานอยู่ อย่างเช่น IIS ให้ปิดหรือ Disable

พิมพ์ services.msc หา World Wide Publishing service แล้วปิด

หรือจะ control panel > Administrative Tools > Services.msc > World Wide Publishing service.

อีกกรณีอาจจะมีปัญหาเพราะใช้โปรแกรมอื่น อย่างเช่น Skype ให้แก้ด้วยการไปที่ Options → Connection → เอาเครื่องหมายตรง “use port 80 for an alternate port” ออก รีสตาร์ท

นี่เป็นปัญหาที่พบบ่อย เมื่อเปิด Apache ใช้งานไม่ได้

Like what you read? Give อภิรัตน์ รัตนไพบูลย์ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.