با عرض گویم بعرضت چه عرضم
گر ره بری خواهیم و جم حوری
حور پس چه داریم که بتوانیم که نتوانیم
گر حور خواهیم چیست سلطنت
گر سلطنت خواهیم برگزینیم
شخص کیا سلامت
آذر یا که ارآم و بها
یا کلیمت
شاه یا بی شاه 
اینشا الاه
یا که ندانیم چه میخواهیم

شعر
انواری

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.