Iran Flag

جنبش سبز نمرده، جنبش یک تکان است. حرکتی بسیار کند که مشکل بزرگیست. همانطور که صبر، انتظار نیست آهستگی کندی نیست. البته رهبران جنبش سبز کسانی نیستند که گفته میشود اما مدیریت با برنامه ایی درست اجرا ننمودند. اما باید بدون قید و شرط آزاد شوند. شما ملت از زجر مردم لذت میبرید! جناب اباما در خنثا کردن جنبش سبز که اعلام کردند فرق زیادی بین رئیس جمهور انتخاب شده و جنبش سبز نیست صهیم بودند. حالا چرا، شاید سی سال بعد سندی بیاید که اشخاصی که در حکومت ضد آمریکا هستند با آمریکا روابط پنهانی داشتند!
کسانی حرکت را کند کرده زندگی را ربوده اند. این کسان از دنیایی دگر هستند و باید به آنجا برگشته و در آنجا نابود شوند.
ایران سالهاست بعد از کوروش در سلطنت و مشروطه موفق نبوده و شاید بهتر است که در جمهوری غیر مذهبی و دولتی مشروطه موفق شود.
همانطور که قبلا هم گفتیم پالمانی باید تشکیل شود که جوابگوی ملت است، دولتی تشکیل میشود که جوابگوی ملت و پالمان است. هیتی تشکیل میشود که رابطه بین ملت و پارلمان را اجرا کند یا که مسله غیر قبول ملت از دولت را به رفراندم گذارد و به اینگونه ملت در حکومت کشورشان باشند. اما باید پارمانی با تقوا باشد. چون هر ماه و نه هر سال جایز به رفراندم نیست چون آن هم تبدیل به هرج مرج میگردد. و بدانید که آمریکا از آن بهره برداری خواهد کرد. بنابراین ملت ایران باید یعنی باید در سرنوشت خود در آزادی، مطلع گردند.
اگر میپرسید چگونه؟ خب دست از خود سانسوری هر کجا که هستید بردارید خود سانسوری بی ادبیست. چرا که به نفع خود سکوت کرده و در خارج از ایران جا خش کرده ایم.
اگر ایرانیان آمریکا را هم غصب کنند خوشهال نخواهید بود چون فظای ایالات متحده در تصرف محور شرارت است. با خش کردن خود در خارج از این محور را تقویت کرده و از آنجایی که در تصرف شرارت کوچک خود هستیم خود به خود پشتیبان دیگران میشویم. که همان نا هشیاریست.
“چاره بهتری به نظر نمیرسد. “چون احتمال در غیر ممکن نمیگنجد”.
من در این نوشته نظریه خود را بیان کرده وبه عمل آن پایبندم، ولی تنها راهی که خود خواهم رفت در هنر است و بس، چون چیز دگری نمیدانم.
ارادت
Metaphysician
انواری