مدیریت این با ملت است

از چهارده سالگی به یادم
شاعری گفت، عشقی که از پی رنگی بود
عشق نبود عاقبت ننگی بود 
عقیده هر فردی محترم است، لیکن بهترمیبود که درشور و هیجان ملت نیرنگ پذیر نگردند

رفراندوم، جدایی مذهب از سیاست تنها راهایست که حال را در آینده گذشته ترمیم میدارد
 چون چه فریب باشد چه نه یک شاهراه در تمامی راهاست. لیکن این یک راه سیاه و سفید است اما رنگهامیزی آن با ملت است. لزا که رنگها را بتاریکی سپرده و سپیدیش را به مزخرفات کشانده اند. اینگونه جایی برای بافت ذهنی نمیماند
 اصل مطلب در استوره ایست که با افشأ سر بر خود سر افشأ میدارد، لیکن سر به خود است یا سر با خود

مدیریت ملت نشاندهنده آن خواهد بود. لیکن کوتاه آمدن چنانکه دست برنده با ملت آزادی خواه باشد اوضاع را برای ملت بسیار خطیرتر میدارد. تعلل در حال حرکت زمان را پس و پیش نمیکند، زیرا که ملت رقمی در رمقند و مساعد از اینکه رمق را رقمی نیست

Like what you read? Give A-Anvari a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.