مپرس

ای که کلاه سرم رفت و

یا که کلاه بردارم شد

آمد آن روز و ایستاده کشت مرا

اما نیفاد این بر زمینم و

همان که مردم بر پا

گفت که منم این عشق

که معشوق و تویی عاشق

سالها گذشت چو مجنون

شدم سرگردان و حیران

نیافتم این معشوق

گفتم ای فریبم دادی و

اکنون این با منم

گاه کلاه بسرم

گاه کلا بدر

آمدنم چه بود و

رفتنم به چه

گفت فریبت دادم چو آمدی

فریبت دادم که رفتی

گفتم کین منم

مرده یا زنده

گفت مپرس

همچو فریبت میدهم

آنگه بود که پاسخ دادم و

…گفتم

شعر

الا انواری

Ask Not

Hat on and hat without

But that day came as

My dyeing while standing

That was love, said the beloved

And you are the lover, said the beloved to me

Years passed as my wandering

But no sign of beloved

You deceived me, I said to beloved

For what I came

And to where I went for

I deceived you as you came

And I deceived you as you went, said to me

Hey love this is me, I replied

Am I alive or not

Said, ask not

For I’ll deceive you

As that I responded

And said…

Poet

Al. Anvari

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.