ای دوستان روزی شاید شود ابراز نمود که این نماد به چه معنیست، با اینکه بنظر می رسد که معنایش به دانشگاهیان و مردم ایران شناخته شده است …نه ایچنان نیست.

فوق العاده تر از آنیست که تصور کنید.

اما آیا میخواهیم بدانیم؟

Someday I will express what this “Persian” symbol means, however, it seems that the meaning have been known to academics and the people of Iran. Well, think again my country fellows…

This is more wonderful than one may think, indeed…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.