Versija: 1.8.0

Mes nepaprastai džiaugiamės galėdami pranešti, kad su šiuo atnaujinimu Farmis naudotojams laukų braižymas bus daug paprastesnis. Be to, nepamirškite apie galimybę importuoti laukus.

Taip pat didžiuojamės galėdami pristatyti atnaujintą laukų sąrašo dizainą ir supaprastintą jų paiešką.

Dabar sėjant galite tam tikrai grūdinei kultūrai priskirti tam tikrą spalvą ir taip dar paprasčiau rasti reikiamus laukus ir matyti sėjos ribas.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.