Բազմակողմանի Ռազմիկը

Ես Ռազմիկ Զատիկյանի հետ ծանոթացա Նոր մեդիա դասընթացի ժամանակ։ Նրան հարցրի, թե ինչո՞վ է զբաղվում ազատ ժամանակ, նա պատասխանեց, որ երաժշտությունը է լսում և երաժշտությունը իր կյանքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում:

Ռազմիկը սիրում է ճանապարհորդել, եղել է Հունաստանում և ունի վառ հիշողություններ ճանապարհորդությունից: Նրան դուր էր եկել նավով ճանապարհրդությունը:

Նա սիրում է իր աշխատանքը և նույնիսկ արտերկրից գործնական առաջարկի դեպքում նա չէր թողնի իր աշխատանքը:

Նա ասաց, «եթե հնարավորություն ունենայի փոխել իմ անցյալից ինչ-որ մաս, ապա ես անցյալիս վրա չէի կենտրոնանա, այլ կաշխատեի ապագայիս վրա»:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.