آموزش ساخت گلخانه-کشیدن نایلون پلی اتیلن (قسمت ششم)

آموزش ساخت گلخانه-کشیدن نایلون پلی اتیلن (قسمت ششم)

ساخت گلخانه برای کسانی که با کارهای کشاورزی در زمستان سر و کار دارن امری اجتناب ناپذر هست. البته برای برخی مناطق گرمسیر هم ممکنه پرورش گیاهی لازم باشه که گرمای زیادی نمیخواد و برای همین موضوع توی این مناطق هم ممکنه برای جایی که بشه داخلش دمارو کنترل کرد نیاز به گلخانه لازم و ضروری باشه.

 

 و البته ورمی کمپوست کاران عزیز هم ممکنه به این سازه نیاز داشته باشن و نخوان بودجه ی زیادی صرف این کار بکنن.

 

 از همین رو تو چند نوشته ی گذشته و این نوشته آموزش ساخت گلخانه رو برای دوستان تو اینترنت گذاشتیم. ساخت گلخانه ارزان و راحت

 

 

 

 .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

Click to Post

Like what you read? Give arash Toughdar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.