ສະແດງຄ່າອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊື້ນດ້ວຍເຊັນເຊີ DHT22 ອອກທາງ Serial Monitor.

ໃນໂປຮເຈັກນີ້ແມ່ນເຮົາຈະນຳເອົາເຊັນເຊີ່ DHT22 ເຊິ່ງເປັນເຊັນເຊິກວດຈັບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊື້ນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງແລ້ວສະແດງອອກທາງ Serial Monitor ເຊີ່ງມີຂັ້ນຕອນລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້

Code

/**
 * Date 2017–05–15
 * Create By Khamphai KHOUNNAVONGSA
**/
#include <DHT.h> // ເປັນ Library ຂອງເຊັນເຊີ DHT22
#define DHTTYPE DHT22
const int dhtPin = 2;
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(dhtPin, INPUT);
 Serial.println(“Initialising the DHT sensor.”);
 dht.begin();
}
void loop() {
 float h = dht.readHumidity(); //ເອົາຄ່າຄວາມຊຸ່ມຈາກເຊັນເຊີ DHT22
 float t = dht.readTemperature();//ເອົາຄ່າອຸນຫະພູມຈາກເຊັນເຊີ DHT22
//ສະແດງຄ່າອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມອອກທາງ Serial Monitor
 Serial.print( “t = “ );
 Serial.print( t );
 Serial.print( “C, h = “);
 Serial.print( h );
 Serial.println( “%” );
 delay(2000);
}

ວິທີເປີດ Serial Monitor

******ຈົບໂປຣເຈັກລະເດະງ່າຍໆແມ່ນເບາະ*********

ຂຽນໂດຍ: ຄຳໄພ ຄຸນນະວົງສາ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.