Image for post
Image for post
Presentasjon av siste prosjekt på kodebootcampen Ironhack i Berlin, desember 2019.

I USA har fenomenet kodebootcamp gått fra å være en gylden billett til høy lønn på kort tid, til at flere og flere nå advarer folk med høye forventninger fra å betale de 100–150 000 kronene ukene intensivkursene koster der. Markedet for junior- og mellomsjikteutviklere er angivelig mettet, og verktøyene for å lære på egenhånd blir stadig bedre.

Her i Europa er trenden ferskere, og markedet kanskje ikke like metta enda. Kodeskoler som Ironhack og Le Wagon (som nylig åpna et niukersprogram i Oslo) utvider fortsatt, og får gode anmeldelser av tidligere deltakere på Switchup.

Men hvor god klarer man egentlig å bli på bare ni uker med koding? …

Are Sandvik

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store