I april 2020 var det 14 år sidan kjernemodellen blei født, på ein serviett på Hoppeloppeland.

Som bursdagsgave får du her historia bak kjernemodellen, henta fra den komande boka mi om kjernemodellen:

I 2006 stod jeg på mange måter på toppen av en karriere som seniorkonsulent, etter å ha jobbet med digital kommunikasjon, strategi og design i godt og vel 10 år. Etter å ha vært nettjournalist i et par år begynte jeg å jobbe med informasjonsarkitektur, brukeropplevelse og strategi i 1997, og var med på å bygge opp to banebrytende, tverrfaglige konsulentmiljøer på tvers av brukeropplevelse, strategi, design, innhold og teknologi.

Jeg hadde laget digitalstrategier med konserndirektører og metadatastragier for Forsvaret. Jeg hadde jobbet med gigantiske offentlige portaler og innovative forretningsmodeller for netthandel. Og jeg hadde misjonert knallhardt for brukerperspektivet, utifra en dyp overbevisning om at brukeren må stå i sentrum for alle digitale utviklingsprosjekter.


Det kan være utfordrande å samhandle med kundar og kollegaer frå heimekontoret. Her er mine beste tips for enkel fasilitering via video.

Andre har laga gode oversikter over gode samhandlingsverktøy for kontinuerlig kommunikasjon på Slack, Teams, osv.

Her skal eg ta for meg møter, workshops og andre formar for samhandling via video.

Generelt er det dei følgande formatene som kan fungere for samhandling over video.

1–1 videomøter

Dette er det aller enklaste formatet, som du kan sette i gang med meir eller mindre umiddelbart for å halde kontakten med dine nærmaste kollegaer. …


Koronakrisen gir ein unik anledning for kompetanseheving frå heimekontoret for mange av oss. Her er ein oppdatert ressursoversikt.

Det er i hovedsak to innfallsvinklar til videolæring:

  • Live kurs og undervisning, altså webinarer, kurs, konferanser og andre former for live streaming events, der du deltek i sanntid saman med andre, med muligheit for interaksjon med foredragsholdarar og andre deltakarar.
  • Streaming videokurs , altså kurs og sertifiseringar du kan kan ta asynkront. Det vil seie at du kan velge tidspunktet sjølv for når du vil lære, slik at du også har tid til å ta pauser og å ta deg av dine nærmaste. …

About

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store