Medische fouten bij artsen

Voor medische fouten is veel media-aandacht. Meestal wordt er in kranten en op televisie gesproken van ‘blunders’ of ‘medische missers’, en wanneer er zoiets voorkomt zijn de grote vragen vaak: Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wie is er schuldig?

Maar hoe kijken artsen hier zelf eigenlijk naar? Dat besloot ik te vragen aan twee mensen die er voor hun werk dagelijks mee te maken hebben.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.