Praten mét mensen in plaats van over ze

Goed initiatief van De Correspondent. In een poging om te leren over de fossiele brandstof-industrie heeft correspondent Jelmer Mommers een open brief geschreven aan alle Shell-medewerkers met de vraag of ze in gesprek wilden gaan. Een project geïnspireerd op Joris Luyendijks banking blog. Ik ben benieuwd wat er uitkomt.

Like what you read? Give Stef Arends a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.