זה רעיון

ליאורה שלי תמיד שופעת רעיונות כרימון. נקלענו למצב כלכלי לא משהו לאחרונה. אני לא אפרט את הסיבות להדרדרות כי זה לא הזמן ולא המקום לדון בעיניי הפרט פה. מה הגם שאין כל סיבה להקים ועדת חקירה בנושא. זה מה שיש ובמקום להתרכז בלמה זה קרה צריך להיות יצירתיים ולחשוב על מה הלאה.

בקיצור היה לה רעיון לפנות אליהם ולנסות לשפר את המצב. יזמנו פניה דרך https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/pniya והם ענו לנו מיד ובאמת הציעו פתרונות מאוד מעשיים וישימים למצב כמו שלנו. אין לי ספק שאנחנו הולכים ליישם את זה בגדול, ולהרוויח מכל העניין הזה. אחרי הכל יש לנו נתוני פתיחה מעולים בשביל לעשות צעד כזה. עכשיו רק צריך לחשב נכון.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.