Homework

ສະຫຼຸບບົດຮຽນກ່ຽວກັບ Microsoft word

Microsoft word ແມ່ນຫຍັງ ?

Microsoft word ແມ່ນໂປຣແກຣມທີ່ຈັດໃນປະເພດ Word processor

ເປັນໂປຣແກຣມໃຊ້ໄວ້ສຳຫຼັບພິມບົດລາຍງານ ຈົດຫມາຍ ຫຼື ບົດຄວາມຕ່າງໆ

ໃນຕົວໂປຣແກຣມຈະມີຄຳສັ່ງ ຫຼື ເຄຶ່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫລາກຫລາຍ ເຊັ່ນ :


  • ກຳຫນົດປັບປ່ຽນຮູບແບບ ຟ້ອນ(Front) ແລະ ຫນ້າເຈ້ຍ

ແບບຟ້ອນທີ່ຮອງຮັບພາສາລາວ :

Dokchampa, Settha, Phersarath

ຂະຫນາດຫນ້າເຈ້ຍ :

ຕາມປົກກະຕິພິມເອກະສານຈະໃສ່ຂະຫນາດ A4 ຫຼື 21cm x 29.7cm. ແລະມີຂະຫນາດອື່ນໆອີກເລືອກໃຊ້ຕາມຄວາມເຫມາະສົມຂອງງານນັ້ນ

  • ຈັດແຖວວີທີພິມ

ເປັນຕົວເພີ່ມຄວາມເປັນລະບຽບເວລາພິມ ຈັດແຖວພິມເຮັດໃຫ້ອ່ານສະດວກຂຶ້ນ

  • ເລືອກໃສ່ຮູບປົກ

ຮູບປົກມີຫລາຍຫລາຍແບບ ແລະສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້ຟຣີ

  • ໃສ່ຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງສາມາດກຳຫນົດຖັນແຖວໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ສາມາດເລືອກປັບປ່ຽນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ ເລືອກສີເພີ່ມຄວາມສວຍງາມ

ແລະຍັງບວກເລກໄດ້ ( ແຕ່ຈະບໍ່ດີເທົ່າ Microsofr excel )

  • ໃສ່ຫົວຂໍ້ລາຍການ

ເມື່ອຕ້ອງການຈະພິມຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນລາຍການລົງມາ ສາມາດເລືອກຄຳສັ່ງນີ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມງ່າຍເວລາພິມຫລາຍໆລາຍການສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະຫຍັດເວລາ

ນອກຈາກກຳຫນົດເປັນຫົວຂໍ້ຕົວເລກ A-Z ແລ້ວຍັງສາມາດໃສ່ສັນຍະລັກອື່ນໄດ້ອີກ

  • ເພີ່ມຮູບ ຫຼື ວິດີໂອໃນເອກະສານ

ຊອກແທກຮູບພາບ ຫຼື ວິດິໂອ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການອ່ານ

ແລະ Microsoft word ຍັງມີຄວາມສາມາດອື່ນໆອີກຫລາຍໆຢ່າງອີກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳມາຂຽນ

Ms.Alisa KHAMMUEAN G3

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Alisa SP’s story.